Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Verk Group
obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2019 roku


§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem verk.sklep.pl jest prowadzony przez Verk Group Sikorski Spółka komandytowa z siedzibą w Podolszynie Nowym przy ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531771, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5342500808, numer Regon: 360233917.


Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: B.O.K. VERK GROUP SIKORSKI SP.K., WYGODY 16, 05-090 PODOLSZYN NOWY
2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@verk.sklep.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:+ 888 055 550 lub 22 670 90 10 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz.
Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach od 09:00 do 15:00.).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

2.1) Verk Group - Verk Group Sikorski Spółka komandytowa (Verk Group Sikorski Sp.k.) z siedzibą w Podolszynie Nowym przy ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000531771, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5342500808, numer statystyczny REGON 360233917,
2.2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Verk Group dostępny na stronie internetowej pod adresem verk.sklep.pl;
2.3) Klient – osoba fizyczna, jednocześnie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
2.4) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Verk Group skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
2.5) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Verk Group przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;


3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.


5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

5.1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
5.2) posiadanie przeglądarki internetowej:

(5.2.a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
(5.2.b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
(5.2.c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
(5.2.d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
(5.2.e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

5.3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
5.4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Verk Group podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Verk Group zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

(6.1.a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
(6.1.b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
(6.1.c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
(6.1.d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
(6.1.e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
(6.1.f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§2 Rejestracja i logowanie

1. Verk Group świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem verk.sklep.pl.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” lub obserwowanych, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem  verk.sklep.pl lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła.

7. W celu dokonania zakupu lub rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia lub rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do złożenia zamówienia lub założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana przez Verk Group wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Verk Group za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamowienia@verk.sklep.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Verk Group wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

11. Verk Group może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

(11.1.a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
(11.1.b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
(11.1.c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
(11.1.d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

12. Verk Group może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego verk.sklep.pl.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej verk.sklep.pl, skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź dalej”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

(6.1.a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
(6.1.b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
(6.1.c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost, lub inny punkt odbioru.

7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego verk.sklep.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Zmień” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Verk Group oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Verk Group wiadomości elektroniczne z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznych od Verk Group z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Verk Group. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z niniejszym Regulaminem, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w trakcie składania zmówienia lub najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania od Verk Group wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt. 13 powyżej. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

15. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

16. Świadczenie przez Verk Group usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Verk Group za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Verk Group albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektronicznych oraz w systemie IAIPay określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem https://verk.sklep.pl/Sposoby-platnosci-cterms-pol-17.html oraz na stronie internetowej banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewu. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

§6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Aktualnie dostępne sposoby dostawy to: do Paczkomatu InPost, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy DPD. Ponadto aktualnie i dostępne dla danego zamówienia sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient, niezależnie od wartości zamówienia, chyba że w wyniku odrębnych ustaleń Stron lub na skutek akcji promocyjnej koszty te na siebie przejmie Sklep internetowy.

5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi około 6 dni roboczych licząc od dnia:

(5.1.a)  w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Verk Group do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
(5.1.b) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Verk Group potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Verk Group paragonem fiskalnym a na żądanie klienta, w przypadku wybrania takiej opcji i podania danych niezbędnych do wystawienia faktury, z fakturą VAT obejmującą przedmiot zamówienia.


§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz.683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

(2.1.a) dla umowy, w wykonaniu której Verk Group wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
(2.1.b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując Verk Group o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem Konta Klienta, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail zamowienia@verk.sklep.pl lub przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres: Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Verk Group przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Verk Group niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Verk Group o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 30- dniowego terminu na adres: Verk Group Group Sp.z o.o., Sp.k. ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy. Prosimy zawrzeć dopisek „Zwrot” lub „Odstąpienie”.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Verk Group niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi cenę oraz koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

9. Według wyboru Klienta zwrot płatności może zostać dokonany na saldo dostępne w Koncie Klienta, z którego mogą zostać przez Klienta opłacone przyszłe zamówienia lub użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Verk Group może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r.,poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(12.1.a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(12.1.b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(12.1.c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(12.1.d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(12.1.e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. 1.Verk Group jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Verk Group ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

(3.1.a) za pośrednictwem Konta Klienta lub
(3.1.b) na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Verk Group : Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, z dopiskiem „Reklamacja” lub
(3.1.c) e-mailowo na adres: zamowienia@verk.sklep.pl

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Verk Group dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Verk Group na adres Biura Obsługi Klienta Verk Group : Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wygody 16, 05-090.

6. Verk Group rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Verk Group zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Verk Group, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Verk Group:

(4.1.a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Verk Group przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
(4.1.b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii  Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę  w Unii  Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Verk Group Group Sp. z o.o. Sp. k. do kontaktu z Klientami: zamowienia@verk.sklep.pl.

9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Verk Group wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§10 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Verk Group .Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Verk Group , nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Verk Group . Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§11 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Verk Group.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: zamowienia@verk.sklep.pl.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących Verk Group w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

7. Każdy Klient ma prawo żądać od Verk Group dostępu do swoich danych, ich sprostowania(poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

10. Verk Group wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem verk.sklep.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025z późn. zm.)

3. Verk Group honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://verk.sklep.pl/Regulamin-sklepu-cterms-pol-18.html, w siedzibie Verk Group oraz w Salonach. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

5. Verk Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Verk Group - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.459 z późn. zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

1.1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy -w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
1.2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy -w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
1.3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części –w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
1.4) zawarcia umowy -w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): zamowienia@verk.sklep.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 888 055 550 lub 22 670 90 10, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@verk.sklep.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy ,z dopiskiem „Zwrot”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Zarejestrowani Klienci mogą również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy po zalogowaniu się za pośrednictwem Panelu Klienta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy według Państwa wyboru na saldo w Koncie Klienta lub przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od te go, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni na adres: Verk Group Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy,z dopiskiem „Zwrot”. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Verk Group Group Sp. z o.o.Sp.k., ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy,  e-mail: zamowienia@verk.sklep.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi:Nazwa towaru lub usługi(*):
Symbol towaru(*):
Rozmiar(*):
Ilość(*):
Cena jednostkowa brutto(*):
Data zawarcia umowy(*):
Data odbioru(*):Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:Podpis konsumenta:


(*) Niepotrzebne skreślić.
pixel